शिक्षणाचा प्रचार करणे

" शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही "

शैक्षणिक :-

शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी अंगणवाडी / बालवाडी, पुर्वमाध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा / महाविद्यालय, तसेच अनु. जाती / अनु. जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती तसेच आदिवासी, वनवासी इतर मागासवर्गीय यांच्या साठी निरनिराळ्या भाषिक अल्पसंख्याक शाळा, आश्रमशाळा, अध-अपंग शाळा, मुकबधीर शाळा, वस्तीशाळा, रात्रशाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचा विशेष प्रचार, मॉन्टेसरी टिचर, ट्रेनिंग कोर्स, कृषी महाविद्यालय, कायदे विषयक महाविद्यालय, वैद्यकिय महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, तांत्रिक महाविद्यालय, अध्यापक महाविद्यालय, डिफेन्स करीअर अकॅडमी स्थापन करणे व चालवणे.

संस्थेच्या माध्यमतून विद्यार्थ्यांना सगणकाचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण देणे, शासनाने निश्चित केलेले अभ्यासक्रम / कोर्स शिकविणे, यासाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, अत्याधुनिक क्षेत्रात संगणकाचे महत्व पटवून देणे.

शहरी व ग्रामिण भागात विद्यार्थी पालक मेळावे आयोजित करून शिक्षणाचे महत्व पटवून देणे तसेच दहावी, बारावी व पदवी नंतरच्या विविध अभ्यासक्रमाची माहिती करून देणे, समाजातील गरीब, गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी अभ्यास केंद्र वसतीगृह चालविणे, वह्या, पुस्तके, गणवेश या शालोपयोगी वस्तूचे वाटप करणे, हुशार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या / बक्षिसे देऊन त्याचा गुणगौरव करणे, समाजामध्ये ज्ञानाची वृद्धी करण्यासाठी मोफत ग्रंथालय / वाचनालय स्थापन करणे व चालविणे.